Top Page >> Japan-Australia Society of Sasebo >> Our officers

Our officers

【Our officers Roster】

Honorary Advisers
Jan Adams
Australian Ambassador to Japan
 
Hodo Nakamura
Nagasaki Gov.
 
Norio Tomonaga
Sasebo Mayor

Advisers
David Lawson
Consul General, The Australian Consulate General in Osaka
 
Katsumi Kiyama
Director, Northern Nagasaki Promotion Bureau
 
Syunsuke Yoshizawa
Executive chairman of the JyuhachiShinwa Bank
 
Nobuyuki Sakiyama
Chairperson of Sasebo city council
 
Etsuko Hattori
 

President
Takuya Kaneko
Vice President
Atsushi Urabe
 
Kazuo Ohura
 
Reiko Kawazoe
auditor
Ryosuke Umemura
 
Masayuki Nishizawa
 
Kazuto Yamasaki

Director
Tadahiko Kawazoe
 
Koji Sashiyama
 
Yozo Nakashima
 
Kenichi Magoori
 
Yoshitsugu Udo
 
Masaaki Shimotsuura
 
Yoshihiro Yamaguchi
 
Hidenori Sowa
 
Kyouko Matsuo
 
Rumi Kanegae
 
Kenji Nakayama
 
Shoutarou Nagashima
 

Executive Secretary
Kazuto Ohura
Secretary
Toyoko Hamase